V.I. Smirnov Seminar on Mathematical Physics, St. Petersburg Dep. of Steklov Institute